Budova chrámu

Ako už bolo spomenuté fília Dolné Srnie v roku 1947 kúpila majer Dr. Maxa Salvendriho za 238000,- Kčs. Bol to pozemok, na ktorom boli postavené: sýpka, budova správcu majetku a maštaľ. Zo sýpky sa stavebnými úpravami stala modlitebňa. Z pôvodnej budovy ostala len terajšia predná stena s oltárnym obrazom. Budova správcu majetku sa prebudovala na farský úrad a byt pre farára. Maštaľ sa zbúrala. Budova správcu majetku sa začala prerábať ako prvá a to od roku 1948 ( 15. IX. - prvý údaj v knihe príjmov a výdajov z roku 1948, cirkevno-zborový archív).

modlitebňa

Prvá zmienka o tom, že sa začalo s prerábaním sýpky na modlitebňu je z 22. júna 1950 (viď. kniha príjmov a výdavkov z roku 1950, cirkevno-zborový archív). Práce prebiehali veľmi intenzívne. Výstavba modlitebne bola záležitosťou všetkých členov fílie, často pracovalo denne 30 až 50 ľudí. Dňa 10. septembra 1950 bola vykonaná posviacka uvedenej modlitebne ( neskôr kostola ). Slovo Božie pri tejto príležitosti zvestoval brat farár Andrej Mihál , farár z Lišova. Posviacku kostola vykonal brat senior Ján Zeman, z poverenia brata biskupa Fedora Rupeldta. Na slávnosti sa zúčastnilo celé okolie stredného Považia (viď. zápisnica zo seniorálneho konventu trenčianskeho seniorátu z roku 1951). Táto modlitebňa mala jeden vchod zo strany, kde je i dnes, druhý bol z ľavej strany oltára. Bola to modlitebňa bez veže, vybavená spočiatku harmóniom a neskôr v roku 1958 organom, ktorý postavila firma Organa, n. p., Továreň na varhany Kutná Hora. Organ je jednomanuálový, rozsah tónov manuálu je od c do g4, pedále c1 - f1. Hracia traktúra je pneumatická. Kolaudáciu vykonal Ing. Július Letňan, ako kolaudátor organov ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Odvtedy prebehli na tomto organe opravy väčšieho rozsahu; a to v rokoch 1977, 1985 a 1994.


kostol po prerábke

Nakoľko táto modlitebňa bola len prestavanou sýpkou, čo mala vplyv na stav strechy, kvalitu omietky a celkovú vlhkosť, pristúpilo sa z týchto dôvodov k rozsiahlym rekonštrukčným prácam , počas ktorých bola vymenená strecha, omietka a celá ľavá stena s novými vysokými oknami. Bola pristavená veža. Práce sa vykonávali na základe projektu, ktorý v roku 1968 predložil staviteľ Milan Baroška.

V roku 1973 boli tieto práce úspešne ukončené a generálne opravený chrám bol posvätený dňa 9. septembra. Zvony boli prenesené zo zvonice, a to malý a stredný. Veľký zvon bol osobitne odliaty pre generálne opravený chrám Boží v Zlievárenskej dielni pani Dytrichovej na Morave.


interier kostola oltárny obraz

Fara

Budova fary bola prerobená z budovy správcu Salvendriho majera, a to v rokoch 1947 - 1948. Prvý farár, ktorý býval na tejto fare, bol brat farár Andrej Mihal. Najprv bol menovaný za námestneho kňaza do Dolného Srnia dňa 22.decembra 1950 a neskôr, ešte v tom istom roku aj zvolený za farára v ev. cirkevnom zbore v Dolnom Srní. Po jeho odchode 21.januára 1957 prišiel do zboru od l. apríla 1957 a býval na fare farár Ján Štancel s manželkou Zuzanou, seniorálnou kaplánkou.

Po odchode farára Štancla do Martina dňa 31. októbra 1966 prišiel do zboru farár Štefan Baláž a býval na fare od 1. novembra 1966.

Po ňom nastúpil v roku 1980 do zboru senior v.v. Pavel Machala, ktorý však na fare nebýval, ale v Novom Meste nad Váhom a do Dolného Srnia dochádzal podľa potreby. Z fary sa využíva iba kancelária v prednej časti budovy. Byt farára ostáva neobývaný i z dôvodu zlého technického stavu. Pre potreby zboru sa využívala zborová sieň, ktorá bola prerobená z garáže v zadnej časti fary. Budova fary z roka na rok chátrala. Len s vypätím všetkých síl sa dala udržiavať v používateľnom stave.

Prvá zmienka o stavbe novej fary pochádza z roku 1989, kde sa to spomína ako alternatíva k oprave starej fary, a to v zápisnici zo zasadnutia zborového konventu zo dňa 29.januára 1989. Predbežný rozpočet bol 400 - 500 tis. Kčs. V roku 1991 bol v zbore účet na stavbu novej fary vo výške 51800,- Kčs. Okresný národný výbor sľúbil dať súhlas k stavbe až vtedy , ak zbor bude mať k dispozícii aspoň 150000 - 200 000,- Kčs. Presbyteri Milan Duda a Ján Blanár boli poverení zadovážiť povolenie na stavbu novej fary.

Stavba novej fary

Stavba novej fary bola jednomyseľné schválená v roku 1991, kedy 8. decembra sa zišiel mimoriadny konvent v Dolnom Srní s jediným bodom programu - stavba novej fary. Stavba bola jednomyseľne schválená. S výstavbou novej fary sa začalo v lete r.1992.

V roku 1992 na krátky čas bola menovaná do zboru sestra kaplánka Zuzana Peťkovská, ktorá však nebývala na starej fare. Dochádza zo zboru Beckov, kde bol jej manžel Ondrej Peťkovský farárom a zároveň administrátorom nášho zboru. Sestra kaplánka bola v zbore od 9. 2. 1992.

V novembri roku 1992 nastúpil do zboru farár Milan Dunajčík, ktorý bol 2.11.1992 zvolený za zborového farára.

Stavebné práce pri stavbe novej fary odborne viedol a organizoval presbyter Ján Blanár. Túto činnosť vykonával až do svojej smrti dňa 13. júla 1994.

Od 2.novembra sa po dlhoročnom dozorcovi zboru Jánovi Havalcovi stáva po voľbe zborovým dozorcom Milan Duda.

Podľa doložených správ v zápisniciach zo zborových konventov a presbyterstiev z rokov 1992 - 1999 či už práce organizačné alebo stavebné mali na starosti Milan Duda ako zborový dozorca, Milan Hargaš ako zborový kurátor a Ján Blanára stavebný výbor.

Kolaudácia fary bola 5.1.1999. Ku koncu roka 1999 farár Milan Dunajčík zo zdravotných dôvodov odišiel zo zboru. Dňa 13.9.1999 sa uskutočnila posviacka novej fary, ktorú vykonal biskup Z. D. Mgr. Ivan Osuský. Pri stavbe novej fary bolo odpracovaných 720 brigádnických hodín bezplatne a 2220 hodín bolo zaplatených. Celkové príjmy zboru na stavbu novej fary od roku 1992 do roku 1999 boli 1 860 270,- Sk, z toho domáci zbor odovzdal 484 816,- Sk, zbory ECAVS a GBU 392 287,- Sk, zahraničie: SRN 892 750,- Sk, USA 90 417,- Sk. Celkové investície boli 1 739 929,- Sk. Viackrát bol administrátorom cirkevného zboru farár Michal Masár.

Dňa 15.8.1999 biskup ZD Mgr. Ivan Osuský ustanovil do zboru za námestného farára zboru Pavla Černaja, ktorý je dosiaľ farárom v cirkevnom zbore v Dolnom Srní.

Zbúranie starej fary

Dňa 23. 9. 1999 sa na zasadnutí zborového presbyterstva rozhodlo o zbúraní starej fary. K prvým búracím prácam sa pristúpilo na jar v roku 2000. Búracie práce sa začali pod vedením kurátora Milana Hargaša. Povolenie na zbúranie fary bolo vydané OÚ - odborom životného prostredia v Novom Meste nad Váhom dňa 12.júna 2000. Zborový konvent zo dňa 7.marca 1999 odsúhlasil, že po zbúraní starej fary na jej mieste má byť záhrada.